ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1/ Obecná ustanovení

BWS PŘEROV s.r.o. (dále „Správce údajů” nebo též „my“), zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti se zasláním obchodních informací, servisní návštěvou či vyžádanou schůzkou.

Klademe velký důraz na ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem marketingových a obchodních aktivit.

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále „Zásady ochrany osobních údajů”) je informovat Vás o (i) tom, jak shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, (ii) Vašich právech, jak je můžete uplatňovat, a co jsme učinili pro to, abychom Vám pomohli je uplatňovat.

Doporučujeme Vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Využíváním služeb a poskytnutím Vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem využívání Vašich osobních údajů, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů.

2/ Správce osobních údajů

Správce údajů pro zpracování Vašich osobních údajů:

Jméno společnosti: BWS PŘEROV s.r.o.
Sídlo společnosti: Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov
Telefon: +420 608 427 000
Email: bws@bws-prerov.cz
Webová stránka: www.bws-prerov.cz

3/ Účel a způsob zpracovávání

3.1/ Vaše osobní údaje shromažďujeme:

Z webových stránek společnosti – vyplněný formulář

3.2/ Vaše osobní údaje používáme:

Pro marketingové a obchodní aktivity společnosti

3.3/ Zabezpečení dat

Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

4/ Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

4.1/ Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím Služeb, sdílíme takto:

Sdílení se třetími stranami. Vaše osobní údaje můžeme sdílet: S dopravci, analytiky (například Google), dodavateli, hostingovou společností

5/ Doba uchovávání údajů

Po dobu 10 let v případě žádosti o servisní návštěvu. Po dobu 5 let v případě žádosti o schůzku.

6/ Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud uplatníte jakékoliv Vaše právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly Vaše údaje poskytnuty podle článku 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prosím prostřednictvím:

e-mailu s elektronickým podpisem na adresu bws@bws-prerov.cz nebo na adrese: Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov.

Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste poskytli při registraci. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušné požadavek zaslán Vámi. Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

6.1/ Co můžete požadovat

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos Vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas, který jste nám poskytli.

6.2 / Oprava Vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které s námi sdílíte. Použijte formulář NAPIŠTE NÁM ZPRÁVU, který naleznete na webové stránce https://www.bws-prerov.cz/kontakty/

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Vaše osobní údaje.

Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, a nejste schopni aktualizovat Vaše osobní údaje podle tohoto článku 6.2, můžete o aktualizaci Vašich osobních údajů požádat nás. Ověříme Vaši identitu a Vaše osobní údaje zaktualizujeme.

6.3/ Vymazání Vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme [např. pro poskytování služeb, plnění smlouvy aj.]. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny Vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas, nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

6.4/ Odvolání Vašeho souhlasu

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte prosím Správce údajů prostřednictvím emailu nebo dopisu. Vaše osobní údaje zablokujeme proti jakémukoliv dalšímu zpracování.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě Vašeho dříve uděleného souhlasu.

6.5/ Zpřístupnění a přenositelnost Vašich osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje týkající se Vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli [a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu]. Pokud to budete požadovat, zašleme Vaše osobní údaje třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

6.6/ Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

6.7/ Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7/ Poskytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, přičemž jste k tomu dal/a souhlas během registrace a v rámci smluvního požadavku na využití Služeb. Pokud nám Vaše osobní údaje neposkytnete, nemusíte mít přístup ke všem funkcím Služeb a/nebo nebudete moct všechny funkce Služeb využívat (jako např. slevy na míru, volby a preference). Poskytnutím Vašich osobních údajů můžete také využívat výhod všech funkcí Služeb a nabídek přizpůsobených Vašim potřebám, které Vám průběžně budeme zasílat, a také přispět ke zlepšení našich služeb a dalšího rozboru Vašich údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Neexistuje žádné automatické rozhodování nebo profilování, které by pro Vás mělo právní účinky, nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Budeme Vám poskytovat specifické nabídky založené na vašich individuálních osobních údajích a analýze Vašeho uživatelského chování.

8/ Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů prostřednictvím Služeb.

KONTAKTUJTE NÁS